Một phút thôi mắt tôi lưỡng lự
Ngắm nhìn về quá khứ xa xôi
Hiện tại giục đuổi đi không nghỉ
Những kỷ niệm xưa cứ ám ảnh hiện về

Hiện tại ư, hành hạ tôi nhiều thế
Tôi đi đâu nó cứ bám đuổi theo
Đặt chông gai trước nơi tôi đi lại
Cướp của tôi bao hy vọng, niềmm vui

Dù đau đớn nhưng không cướp được
Mọi cái đều có thể xảy ra
Không thể lấy tương lai phía trước

Tương lai giúp phá chông gai đường đi
Tương lai ngợi ca những ai chịu đựng
Tương lai vượt lên phía trước dẫn đường


1921
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungari, NXB Thanh niên, 2010.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)