Đây em của cô Liđi
Bà con xa với vua Mông Cổ
Nhưng một tấm chăn không có
Hai mươi năm sống toàn bánh khô
Để trả công anh về những vần thơ
Thần Chết nấu cho nồi đậu cứng
Này bọn tư bản! Này anh em vô sản!
József Attila là tôi đây


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)