Tôi sợ, tôi né tránh câu văn, nhưng nỗi sợ câu văn cũng là một đòi hỏi.
Vậy đó, cuộc đời của chúng ta cứ lăn trượt và dao động giữa hai từ nước ngoài đòi hỏi và câu văn


Nguồn: Tuổi già (Senilia), Ivan Turgenev, NXB Hội nhà văn, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)