Lăng mộ, xác ướp khô, cốt xương đều câm lặng
Sự sống chỉ cho riêng ngôn từ:
Từ bóng tối cổ xưa, trên bãi tha ma trần thế
Chỉ những hàng chữ viết nói ta nghe

Và của cải của chúng ta ngoài ra chẳng còn chi hết!
Trong tháng ngày thù hận, thương đau
Hãy gìn giữ ngôn từ - tặng vật được ban không bao giờ chết -
Dù chỉ với sức mình có được ít nhiều.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)