Hãy đọc một bài thơ vào mỗi sáng
Hãy nghe thêm một bản nhạc buồn
Hãy tìm cho đến ngọn nguồn
Xem Thượng Đế đã nghĩ suy
Và cảm nhận như thế nào về thế giới

Chớ có làm cho trí tuệ nổi xung
Vì những công việc hàng ngày
Bởi trí tuệ không co bóp như cái dạ dày
Không trào ra những gì
mà nó không muốn tiếp nhận

Hãy đọc một bài thơ vào mỗi sáng
Hãy nghe thêm một bản nhạc buồn
Hãy tìm cho đến ngọn nguồn
Xem Thượng Đế đã nghĩ suy
Và cảm nhận như thế nào về thế giới


Nguồn: Thơ hậu hiện đại, Ion Miloș, NXB Văn học, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)