Cờ gấm hào quang đuổi rắn rồng
Cứu nước hưng nhà ý những mong
Nguyện gây sấm chớp trừ tan giặc
Dù hoá ma vương cũng toại lòng


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)