Theo dấu trăm đời đức thánh hoàng
Kim cuơng ngọc thể dáng bình an
Trăng cao nào sợ gió vùi dập
Tùng vững muôn năm dẫu tuyết tràn


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)