Côn Lôn ai đẽo ngọc
Cho Chức Nữ lược huyền
Ngưu Lang từ đi mất
Sầu ném vào vô biên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)