Gặp nhau chỉ cậy giấc mơ,
Tìm chàng chàng cũng thẩn thơ đi tìm.
Đêm sau vào mộng thì xin,
Đi cùng lúc để cùng tìm gặp nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)