Bạn đời ơi xin hãy thương nhau
Như ca dao: “bầu ơi thương bí”
Giữa đảo điên ta thường cạn nghĩ
Và thế là cái xấu lên ngôi

Bạn đời ơi nhân ái bên nhau
Mình sinh ra cùng trong bọc trứng
Chung tổ tiên con Hồng cháu Lạc
Hà cớ gì làm hại lẫn nhau?

Bạn đời ơi xin hãy thương nhau
Tự ngàn xưa cha ông mình đó
Ngoài biên ải giặc thù lấp ló
Và thiên tai diễn biến khó lường

Nếu một ngày đời thiếu tình thương
Có nghĩa là đời đang vào chết
Có nghĩa là thôi rồi chấm hết
Cuộc sống này vốn quá mong manh

Nếu một ngày đời thiếu tình thương
Cái ác sẽ hoành hành ngự trị
Rồi tất cả sẽ là địa ngục
Những khổ đau vô tận đêm trường

Bạn đời ơi hãy sống yêu thương!


04/07/2017

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Thuở ấy, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2017