Tập thơ Yêu có nguội dần?, NXB TP. Hồ Chí Minh, 2002.