Vãng cảnh chùa xưa, nhân vui chân
Quanh quanh tản bộ, bước tần ngần
Lạc lối: cảnh trần pha cảnh mộng?
Tâm phong phơi phới, tuệ lâng lâng

Không gian man mác thoảng hương trầm
Thời gian ngưng đọng tiếng chuông ngân
Lắng thời gian bổng trầm dìu dặt
Lắng tâm linh trong vắt bâng khuâng


Nguồn: Thiên nhiên giữa hồn tôi, Hội Văn học nghệ thuật Bình Dương, 2001.