Bài thơ trên có âm hưởng và giọng điệu của thi hào Đỗ Phủ, mang nội dung xã hội và tính hiện thực cao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)