Để tàn hy vọng, bạn ơi
sống như thoi thóp nửa vời mà thôi
nếu hy vọng tắt phụt rồi
coi như mất hết, cuộc đời trắng tay

Chớm vơi hy vọng, tỉnh ngay
giành dần hy vọng, thắng rày, chưa thua
còn hy vọng, dẫu nhỏ, vừa
hừng lên vận hội như chưa bao giờ

Sống chă gieo những ước mơ
sẽ thu thành quả, cậy nhờ ai đâu
sống là hy vọng hàng đầu!


Nguồn: Nỗi niềm (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2011