Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2014 08:24 bởi Vanachi
Tập thơ "Dung thông thi", NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004.