Ngày tháng lướt đi trong khói bụi
Vẫn hồn trong, vòi vọi niềm tin
Yêu ngùn ngụt, tim không tức tưởi
Những giấc mơ rười rượi lặng im.