Mùa khai trường dẫu cuối trời cùng đất
Trống gợi tưởng dường như ta vẫn là
Nét độc đáo từng thầy cô đã khuất
Thoáng dư âm trong trẻo bạn xưa xa.