Góc phố Paris hệt thuở nào
Cuối đời gặp lại ôi mừng sao!
Bâng khuâng tóc bạc bên hè cũ
Hồn vịn trường xưa kỉ niệm trào.