Tổn thất đau lòng dù đến mấy
Dù thuyền nếm trải lênh đênh ấy
Dù đêm đã giục bóng chiều hôm
Thư thái như Hi mã lạp sơn.