Thơ cùng rượu, ‘bộ đôi’ không khách sáo
‘Tửu’ muốn vì ‘thi’ sắc sảo khơi mào
Cùng huớng thăng hoa, cơ duyên độc đáo
Rượu, thơ kết nghĩa, đằm thắm thanh tao.