Tân xuân, én liệng, mây nghi ngút
Lững thững thơ yêu nhập ráng hồng
Giao cảm đất trời - hai bỗng một
Dung thông huyền diệu, thơ thong dong.