Thù hận, oan, buồn gt bỏ trôi
Tựa nương kỉ niệm đẹp, lòng vui.
Cuộc chơi ràng buộc chi thua được
Cởi trói cho mình, thơ thảnh thơi.