Xe rạch tầng mây? Mây đưa xe?
Ai xua ký ức cứ tràn về
Cao nguyên trở lại tìm mây trắng
Tìm thảnh thơi xưa lắng tứ bề.