Trải dặm dài, long mã ngỡ vô tận hành trình
Một chiều bỗng giật mình:
Xuân nay tám sáu rồi
Dung thông giúp hưởng thu đời
tuyệt vời khôn tả
Vẫn biết đông rồi chín, lá rồi rơi.