Xanh hỡi! Cho ta trở lại quê
Tìm hồn mắt biếc buổi trăng thề
Cho ta về lại nơi huyền diệu
Của một thời thơ sống thoả thuê.