Sa Pa nhìn xuống, đời đa sự
Vỡ lẽ loài người mỗi bước đi
Ảo vọng, phù du, lo đủ thứ
Đặt bày “nhiều chuyện” chẳng can gì.