Một đời mê sáng tác thơ
Bài nhàm lạm phát tràn bờ, cản ngay!
Hồn thơ vươn đỉnh thơ hay
Đỉnh cao sáng tạo, dứt day trọn đời.