Khói bụi mịt mù ngày tháng chìm
Tình yêu trong vắt một niềm tin
Nhớ mong ngùn ngụt, tim thầm sém
Rười rượi buồn đau... dám lặng im.