Thơ không thù tạc, chỉ vì đời dâng đời
mong được ngâm (nay với cả mai)
Tặng bạn gần xa cùng hậu duệ
Ai ngâm, ai lắng, thấu tâm tuệ trần ai?