Thật lòng nên phải đắn đo
Chớm yêu nên phải thăm dò nông sâu
Lửa tình không nguội dần đâu
Dung thông tận hưởng phép mầu thủy chung.