Chang chang đường nắng lửa giăng mành
Oi bức trưa đời trụi bóng xanh
Anh ước hoá cây xoè tán mới
Cho em mát rợi, nụ hôn tình.