Sen vàng loáng thoáng cảnh nguyên sơ
Áo uống hương trăng đẹp sững sờ
Tha thướt cao sang toà nguyệt rọi
Áo dài bay ngợp cõi trăng thơ.