Cầm than còn lá in hình:
Đường vân, sống lá, rành rành nét tươi.
Hai trăm lẻ triệu năm rồi,
Cầm than mà tưởng lá cười giao hoan.
Ta cầm ảnh lá mơn man,
Nhớ rừng nhớ nhựa mùa xuân thuở đầu.
Trong vòng trời đất sinh sau,
Ta giàu tuổi lá, ta giàu tuổi than.
Ta giàu xuân mới nhân gian,
Người trong vũ trụ tính toan việc trời.
Hòn than rung động nét đời,
Hôm nay Cẩm Phả vui người cuốc than.


Cẩm Phả, 8-1958

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958