Đồng chí lại về Bình - Trị - Thiên
Chiều nay cơm nắm, mai xuôi thuyền.
Dọc đường muối hiếm, gói thêm gói,
Đây ảnh Bác Hồ đã gói riêng.

Trăng sáng đêm qua rừng Việt Bắc,
Bàn xong đề án chính quyền rồi.
Tháng sau trăng sáng về trong ấy,
Nếu có chi vui nhớ gởi lời.

Chúng tôi sẽ gửi tin toàn quốc,
Kinh nghiệm phá tề và chống càn
Đồng chí cho nhiều tin thắng trận,
Nhớ thêm kinh nghiệm giữ mùa màng.

Nhớ, ôi chao nhớ Bình - Trị - Thiên!
Kháng chiến càng gay sức càng bền.
Sổi khô đổ mãi mồ hôi xuống,
Ngô lúa xanh tươi, vững chính quyền.

Có gì thích thú thư riêng nhé!
Cả chuyện tào lao trong phố Huế,
Cả đêm cơm cá vùng giằng co,
Cả cát trắng dài miền Quảng Trị.

Còn tôi công tác thường xuyên đây,
Khi nào có con báo đồng chí.


Việt Bắc, 4-1952

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958