Ngự sử quyết lòng điều chỉnh sử
Mười năm rực cháy lửa Cần Vương
Nhúm gio còn lại sông La nhận
Bón tươi lòng dân động bốn phương


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011