Những cánh buồm nâng những cột buồm
Hoa vui sông nước bốn mùa đơm
Hoa nâu chắc thiệt màu quê cũ
Nắng choá giờ trưa lại tím hồng

Vui của buồm và vui của sông
Tròn căng như ngực gió mây lồng
Sông dài có rộng buồm ôm cả
Nước ngược nào ngưng cánh ruổi rong

Cột buồm ơi với cánh buồm ơi
Nửa như yên định nửa xa rời
Hồn ta lấy gió hai chiều ấy
Trụ một buồm đi chếch biển khơi


8-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2011