Nắng đẹp tháng mười - Nhà giữa nắng
Đầy như một trái chín đang mùa
Khói xanh làm cuống - trời xanh lắng
Gió dậy từng cơn reo lá khô

Con ta như hạt lựu trong ngần
Chay toé đầu sân, đứa cuối sân
Nắng chạy lon ton theo bước trẻ
Lá tơ nắng lọc nổi từng gân

Ngôi nhà ta ở bao năm tháng
Như áo lót mình dính thịt da
Trông nhà đứng tưởng thân ta đứng
Lặng khoẻ nào hơn dáng cửa nhà

Ngày đẹp trọn ngày, nhà ở giữa
Nắng như vôi vữa trát vàng tươi
Chơi tàu vũ trụ con bay vút
Bố đứng nhà ta, trụ sở người


22-11-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2011