Mây đùn Việt Bắc chang chang,
Sông Hồng nước chảy về ngang Việt Trì.
Trung du tiếp với biên thuỳ,
Tết nay thắng trận, đường đi mở trời.


Việt Bắc, Tết 1951

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958