Tháng ba gió thổi chuyền mưa,
Lúa chiêm héo ngọn giữa mùa lại xanh.
Năm năm kháng chiến no lành,
Lũng nương trù mật ấm tình chiến khu.


Việt Bắc, 1950

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958