Đêm đêm bếp lửa ngọn đèn,
Đèn chong thấu dạ, lửa bền năm canh.
Học đi em, học đi anh!
Lào rào sương đổ đầu cành, đã khuya.
Hoa đèn như chấm chữ i,
Ban ngày đánh giặc, đêm đi học vần.
Thân nhau tiếng mẹ càng thân,
Ấm sao lớp học bình dân giữa rừng.


Việt Bắc, đông 1948

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958