94.11
50 bài thơ
Tạo ngày 05/04/2007 16:32 bởi Vanachi
Tập thơ Lửa thiêng (NXB Đời nay, Hà Nội, 1940).