Có những loài hoa hương quê hương
Hương ngâu thơm ngát toả xanh vườn
Hương sen thơm đượm vàng tươi nhị
Thơm lá, tròn thơm cả hạt sương

Hoa mộc sau chùa thơm xốn xang
Nửa hương da thịt của trần gian
Niết bàn một nửa chiều hương lạnh
Hoa lý đan hương, cánh rợp giàn

Hoa bưởi hương khuya tắm ánh trăng
Thơm hăng hoa cải rực chiều vàng
Ngọt mùi hương sấu trưa ve hát
Mùi lúa mùi rơm quyện xóm làng

Chân ta dính đất bước theo mùa
Hồn trải theo hương lộng gió khua
Hương của quê hương là máu thịt
Rất xưa, rất mới, lạ lùng chưa!


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011