Kỷ niệm ơi! Kỷ niệm là chi?
Thời gian đi hay chính ta đi?
Ba mươi năm trở về xứ Huế
Chân bước còn nghe lá dậy thì

Ai dẫn ta về trong quá khứ
Nhớ nhung trùng điệp tựa đèo cao
Một đường lên xuống ba tầng uốn
Thấp thoáng hồn ta giữa biển trào

Nắng ấm bờ sông gió thổi quanh
Thời gian đang chớm nụ đầu cành
Đâu là kỷ niệm, đâu ngày mới?
Một chiếc đò xuôi sóng vỗ quanh


Huế 1975

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011