Con đường kháng chiến cheo leo,
Anh vác, anh đèo; em gánh, em mang.
Gánh, đèo vai thiếp vai chàng,
Xung phong tiếp tế có nàng có anh.


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958