Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng nó bay.
Ai đưa qua bến đò này
Bao nhiêu gà lợn cho Tây nó dùng.
Ăn xong nó lại đâm khùng
Vợ mang nó hiếp, con bồng nó thiêu.


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958