Nói chi nói lắm ai ơi!
Một lời nói, lại một lời chuyền đi.
Giặc mà nghe được còn chi!
Hại dân hại nước chỉ vì đa ngôn.


Việt Bắc, 1947

Nguồn: Huy Cận, Trời mỗi ngày lại sáng, NXB Văn học, 1958