Thời khắc đang đi nhịp thái bình,
Dịu dàng gió nhạt thổi mây xanh;
Hàng cây mở ngọn kêu chim đến,
Hạnh phúc xem như chuyện đã đành.

Lẩn cụm hoa trời rơi dáng bướm,
Nỡ chen hoa lá tiếng vành khuyên.
Ngoài đường buổi sáng thơm hương mới,
Thú sống thơm mùi cỏ mới lên.

Kia treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người.
- Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi,
Ê chề đời thoảng vị cơm ôi.


Nguồn: Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940