Ai về Mai Lĩnh, Chúc Sơn,
Nhớ xuân bốn bảy xanh rờn bãi ngô.
Sông quen nhớ cả chuyến đò,
Nhớ khi bến đá xe bò kêu vang.
Quê hương hoa gạo huy hoàng,
Buổi đầu kháng chiến xuân sang bến này.

Rồi mặt trận Chúc Sơn vỡ,
Thủ đô giặc phá vòng vây...
Giặc vít đầu làng cuối ngõ,
Cơ quan di chuyển về Sơn Tây.
Đồng bào ở lại nghìn gian khổ,
Ngô khoai chúng nhổ,
Trẻ con chúng dày...

Chúc Sơn đánh giặc bấy chầy
Xuân về, ngô lại xanh dày bãi sông.
Phù sa bồi mãi đất hồng,
Sức dân tranh đấu vun trồng mấy xuân.
Quê hương xương máu người thân,
Bãi sông, hoa gạo, lòng dân vững bền.


Việt Bắc, 1950

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]