http://mp3.zing.vn/mp3/ng...-Dang-Duong.IWZAOI88.html
Đăng Dương thể hiện rất thành công bài hát này!