Một đêm hoa nguyệt, một đêm mây,
Hoa nguyệt trêu người vẫn thuở nay.
Nguyệt nhuộm mầu hoa in lấy ngấn,
Hoa dìu bóng nguyệt rọi vào cây.
Trước hoa đợi nguyệt người bên ấy,
Dưới nguyệt xem hoa kẻ chốn này.
Tình nguyệt hoa chung đây với đó,
Cảnh hoa nguyệt xẻ đó cùng đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]